Algemene voorwaarden en huisregels

We have everything you need to fly

Artikel 1: De overeenkomst

1.1) De overeenkomst tussen Dance & Yoga Zwolle (handelsnaam VOF Her On Shiva) en de
deelnemer komt tot stand door het afgeven, het toesturen of het online invullen van het inschrijfformulier.
1.2) Door inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze Algemene
Voorwaarden en
de Huisregels van Dance&Yoga Zwolle te accepteren.
1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten te melden aan de docent. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen
risico. Deelneming aan de lessen is alleen mogelijk indien jouw gezondheid geen belemmering vormt.
Neem bij twijfel contact op met de huisarts.
1.4) Deelname aan één van de lessen bij Dance&Yoga Zwolle betekent dat jij akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden

Artikel 2: De betaling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels een automatische incasso,
handmatig overmaken of per pin/contant voor aanvang van de les bij Dance&Yoga Zwolle
2.2) Bij een maandabonnement dient het verschuldigde bedrag in één keer te worden geïncasseerd.
2.3) Bij een niet of niet-tijdige betaling heeft Dance&Yoga Zwolle het recht om op de deelnemer invorderings- en incassokosten
te verhalen. Voorkeur heeft het om een betalingsregeling te treffen.
2.4) De tarieven voor abonnementen zijn gebaseerd op 48 lesweken (tijdens kerstvakantie is Dance&Yoga Zwolle gesloten en
tijdens overige vakanties kan er een vakantierooster gelden).
2.5) Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Bij langdurige ziekte
mag je altijd contact opnemen met Dance&Yoga Zwolle. In overleg wordt een bevriezing van het lidmaatschap voorgesteld.

Artikel 3: Abonnementen, losse lessen en strippenkaart

3.1) Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een abonnement of een strippenkaart. Ook zijn er proeflessen en losse
lessen beschikbaar.
3.2) Alle abonnementen zijn minimaal voor 3 maanden geldig.
3.3) De strippenkaart heeft een geldigheidstermijn van 6 maanden. De 6 maanden gaan in vanaf het moment dat de
strippenkaart wordt gebruikt en afgetekend. Na de 6 maanden is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de
strippenkaart.
3.4) Dance&Yoga Zwolle biedt de volgende abonnementen, losse lessen en strippenkaart aan:

Maandabonnement onbeperkt
Dit abonnement geeft recht onbeperkt deel te nemen aan de lessen per maand.
Maandabonnement twee keer
Dit abonnement geeft recht op twee lesdagen in de week lessen te volgen per maand.
Strippenkaart
De strippenkaart voor volwassenen geeft recht op het volgen van tien lesdagen. De lessen dienen binnen zes maanden
verbruikt te worden.
De strippenkaart voor jeugdlessen geeft recht op het volgen van 8 lesdagen. De lessen dienen binnen zes maanden
verbruikt te worden.
Losse les
Een losse les geeft eenmalig recht op het volgen van een les.
Proefles
Een proefles geeft eenmalig recht op het volgen van een les.

Artikel 4: Het lesrooster en gemiste lessen

4.1) Het geldende lesrooster is te vinden op de website van Dance&Yoga Zwolle. Deelnemers worden op de hoogte gesteld
van een nieuw lesrooster en eventuele wijzigingen in het lesrooster via een vermelding op de website, Facebook pagina
en/of per e-mail.
4.2) Dance&Yoga Zwolle heeft het recht een geplande les te annuleren, dan wel de op het rooster vermelde docent, locatie of
les te wijzigen, als gevolg van overmacht. Er vindt in dat geval geen restitutie plaats van lidmaatschapsgeld.
4.3) Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander gewenst tijdstip in dezelfde maand worden ingehaald. Bij de eerst
volgende maand vervalt deze mogelijkheid.
Deze tekst mag niet worden gekopieerd of aan derden worden verstrekt zonder toestemming.
4.4) Tijdens de kerstvakantie is Dance&Yoga Zwolle gesloten. Deze weken vallen buiten de berekende lessen en kunnen niet
worden ingehaald. Feestdagen die buiten schoolvakanties vallen, kunnen op een later tijdstrip wel ingehaald worden.
Tijdens andere vakanties geldt er een zogenoemd vakantierooster die nader te bepalen is.

Artikel 5: Beëindiging abonnement en opzegtermijn

5.1) Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (bijvoorbeeld: bij uitschrijving van 5 september, dan is de volgende
kalendermaand oktober, en de einddatum dus 1 november) na het in acht nemen van de minimale periode van drie
maanden, genoemd in artikel 3.2.
5.2) Na de einddatum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen. Er kan ook geen restitutie plaats
vinden van het lesgeld.
5.3) Het opzeggen van een abonnement geschiedt schriftelijk, per e-mail, via de website of via postadres. Dance&Yoga Zwolle
stuurt (binnen een week) een bevestiging met einddatum van het lidmaatschap. Neem contact op met Dance&Yoga
Zwolle wanneer er geen ontvangstbevestiging is ontvangen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1) Dance&Yoga Zwolle niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor
enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.
6.2) Dance&Yoga Zwolle heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de
deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
6.3) Dance&Yoga Zwolle heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.
6.4) Dance&Yoga Zwolle verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

Artikel 7: Toepasselijkheid

7.1) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Dance&Yoga Zwolle betreffende deelname
aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin
van het woord.
7.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Dance&Yoga Zwolle.
7.3) Deze versie van de algemene voorwaarden vervangt alle eventueel voorgaande.
7.4) Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Dance&Yoga Zwolle en de deelnemer.
7.5) De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en hiernaar te handelen. De klanten
van Dance&Yoga Zwolle hebben allemaal hun eigen doelstelling met welke ze komen om te bewegen of te onthaasten.

Artikel 8: Klachten en geschillen

8.1) In geval van klachten met betrekking tot Dance&Yoga Zwolle dient de deelnemer zich altijd te wenden tot Dance&Yoga
Zwolle.
8.2) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden
onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Dance&Yoga Styles behoudens
hogere voorziening.
8.3) Bij gevallen waarin het algemeen reglement niet voorziet, beslist Dance&Yoga Zwolle.
8.4) Indien vast komt te staan dat op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe. De al dan niet ongeldigheid van een (specifieke) bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet

Artikel 9: Huisregels

9.1) Om het bezoek voor een ieder plezierig te maken, heeft Dance&Yoga Zwolle een aantal huisregels opgesteld. Jij wordt
geacht de Huisregels te kennen en toe te passen. De Huisregels worden bij inschrijving in de bijlage vermeld en bij elke evenement vermeld.
9.2) Deze huisregels gelden voor alle evenementen, workshops en dans, yoga en sportlessen aangeboden door Dance&Yoga Zwolle.

Huisregels

Huisregel 1

Dance&Yoga Zwolle is doordeweeks telefonisch bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur. En de zalen zijn alleen geopend tijdens dans
en yoga lessen, workshops en evenementen. Tijdens de feestdagen is Dance&Yoga Zwolle gesloten, tenzij er workshops
gehouden worden. Jij kunt zelf ook workshops/feestjes organiseren in samenwerking met Dance&Yoga Zwolle

Huisregel 2

Jij bent in het bezit van een strippenkaart en/of abonnement en je meld je voor de les bij de docent.

Huisregel 3

Vanwege de hygiëne is het verplicht om verzorgend tijdens de lessen te verschijnen en is het gebruik van een handdoek en (schone) voeten en voor in de vuurzaal eventueel zaalschoenen tijdens de lessen gewenst. Het is niet toegestaan met de normale schoenen de zalen te betreden.

Huisregel 4

Gebruik van te voren geen bodylotion of olie op je lijf voor aanvang van de lessen, dit in verband met de grip op de paal. Dus ook geen handcrème.

Huisregel 5

Dance&Yoga Zwolle stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les, maar de voorkeur geven wij voor gebruik van een eigen yoga mat. De geleende mat dient door de deelnemer na gebruik te worden schoongemaakt en opgeruimd.

Huisregel 6

Wij raden aan waardevolle spullen thuis te laten.

Huisregel 7

Het meenemen van dranken naar de zaal is alleen toegestaan in een afsluitbare bidon of fles

Huisregel 8

Het is niet toegestaan te roken, alcohol en/of drugs te gebruiken voor en binnen Dance&Yoga Zwolle.

Huisregel 9

In beide zalen is het verplicht blote voeten of anti slip sokken (evt. zaalschoenen) te dragen. Buitenschoenen of schoenen waarvan de zolen afgeven zijn niet toegestaan in de zalen. Bij binnenkomst worden schoenen geplaatst in de daarvoor bestemde kast in de keuken.

Huisregel 10

Tijdens de lessen dien je altijd voorgeschreven kleding te dragen die bij de les behoort. Kledingadvies paaldansen: sportkleding, bij voorkeur een korte broek met daaronder dansschoenen of gymschoenen. Een lange broek is mogelijk maar houd er rekening mee dat je daar minder gemakkelijk mee kan klemmen om de paal.

kledingadvies aerial yoga: Lange broek, “T shirt (oksel bedekkend) en vest met lange mouw.
kledingadvies bungee T dance: Lange broek met extra korte broek eronder, shirt en eventueel gym schoenen.

Voor ander advies voor kleding dient deelnemer ten rade te gaan bij de docent.

Huisregel 11

Ben je nieuw? Voor de veiligheid laat je dit altijd de docent weten, dan wel gezondheidsproblemen hebt. Het dragen van hangende sieraden en ringen wordt voor je eigen veiligheid sterk afgeraden.

Huisregel 12

Maak er een leuke les van, speel, geniet en help elkaar! 😊